• Rượu Vodka Men
    Rượu vodka men thương hiệu danh
    tiếng lâu năm về vodka

Miễn thuế với mặt hàng quà biếu dưới 10 triệu

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế và quy định tại điểm 4 phần II mục D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 66/2002/NĐ-CP thì quà biếu, tặng được miễn thuế trong các trường hợp sau:


Quà biếu, tặng có tổng trị giá không quá 1.000.000 đồng;

Quà biếu, tặng có tổng trị giá vượt quá 1.000.000 đồng nhưng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng.

Nếu quà biếu, tặng có tổng trị giá vượt quá định mức miễn thuế nêu trên thì phần vượt được coi là hàng hóa nhập khẩu và phải tuân theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tuy nhiên, theo Điều 11 Nghị định 66/2002/NĐ-CP thì định mức miễn thuế nói trên không áp dụng cho trường hợp một người hoặc nhiều người trong một gia đình thường xuyên nhận một hay một số mặt hàng nhất định.

“Một người hoặc nhiều người trong một gia đình thường xuyên nhận một hay một số mặt hàng nhất định” được hiểu như sau:

- Nhận cùng một ngày từ 2 gói hàng trở lên có cùng loại mặt hàng; hoặc nhiều người trong một địa chỉ cùng nhận một hay một số loại mặt hàng trong cùng một lô hàng; hoặc một người nhận từ 2 lần trở lên trong một tháng cùng một hay một số loại mặt hàng.

- Riêng trường hợp quà biếu, tặng là thuốc cấp cứu, dụng cụ y tế được biếu, tặng cho người bị bệnh nặng hoặc người bị thiên tai có trị giá không quá 10.000.000 (mười triệu) đồng Việt Nam thì được miễn các loại thuế.